picture You can have everything you want in life, if you just help enough people get what they want in life.
picture Great minds have great purposes, others have wishes. Little minds are tamed and subdued by misfortune; but great minds rise above them.
picture Today I will do what others won't, so tomorrow I can accomplish what others can't.
picture Too many people are thinking the grass is greener on the other side of the fence, when they ought to just water the grass they are standing on.
picture The content of your character is your choice. Day by day, what you choose, what you think and what you do is who you become.
picture Learn to appreciate what you have, before time makes you appreciate what you had.
picture Don't let life discourage you; everyone who got where he is had to begin where he was.
picture You can't just sit and wait for people to give you that golden dream. You've got to get out there and make it happen for yourself.
picture Make sure that your actions and behaviors live up to and reflect the words and ideas, promises and commitments that come out of your mouth.
picture To accomplish great things we must not only act, but also dream, not only plan, but also believe.

Pravne oblasti

Advokatska Kancelarija Bajić&Popović je dugodišnjim iskustvom u poslovnoj praksi, kako u Srbiji tako i u inostranstvu, stekla sposobnost da svojim klijentima pruži pravnu usluge najvišeg kvaliteta u oblasti privredenog poslovanja. U okviru ove široke oblasti posebno izdvajamo usluge iz oblasti:

- Bankarskog i Finansijskog prava - Raspolažemo izuzetno velikim praktičnim iskustvom u ovoj oblasti koju vode veoma iskusni i stručni advokati (bivši podpredsednik velike domaće banke i bivši pravni savetnik predsednika inostrane banke). Osnivanje i statusna regulativa banaka, izrada raznovrsnih bankarskih ugovora i pratećih akata, transakcije hartija od vrednosti, krediti, zastupanje banaka, osiguravajućih društava, investicionih fondova, brokerskih kuća i dr. finansijskih društava samo su neke od usluga koje možemo da ponudimo u ovoj pravnoj oblasti;

- Korporativno i Privredno pravo - Predlaganje odgovarajuće pravne forme privrednog društva, izrada osnivačkih akata, registracija kod nadležnih organa, savetovanje i pravna priprema za poveđanje i smanjenje kapitala. Reorganizacije privrednih društava kroz promenu pravne forme i statusne promene, pripajanje, spajanje, odvajanje. Pružanje savetodavnih i praktičnih usluga u oblasti organizovanja sednica upravnih odbora i skupština privrednih društava sa izradom sve potrebne prateće dokumetacije;

- Privatizacija - Obezbeđujemo potpunu uslugu u svim fazama postupka privatizacije, od izrade due diligence-a, pripreme ponude za tendere ili pripreme za učestvovanje na aukciji, pregovora povodom SPA, do sprovođenja potrebnih promena u subjektu privatizacije;

- Rešavanje sporova, Parnično pravo - Oblast u kojoj kapaciteti advokata naše kancelarije dolaze do punog izražaja imajući u vidu da su za ovu oblast zaduženi advokati sa dugogodišnjim sudijskim i parničnim iskustvom. Pružanje usluga u svim oblastima prava, sa naglaskom na građansko i privredno pravo);

- Investicije, Građevinarstvo (Pravo nekretnina) i Inženjering - Pružamo neophodnu pravnu pomoć u pronalaženju lokacija za investiranje, obezbeđivanje svih potrebnih dozvola od nadležnih organa, izrada ugovora sa izvođačima i podizvođačima;

- Obligaciono, Ugovorno pravo - Sastav i tumačenje svih vrsta ugovora i drugih pravnih akata;

- Stečajni i likvidacioni postupci - Posredovanje u stečajnim i likvidacionim postupcima, priprema stečajnih i likvidacionih prijava, zastupanja poverilaca i dužnika u svim fazama stečajnih i likvidacionih postupaka;

- Radno i Socijano pravo - Pružanje usluga uglavnom na strani poslodavaca, izrada akta o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta kod poslodavaca, pravilnika o radu, kolektivnih ugovora, ugovora o radu, rešavanje viška zaposlenih, izrada socijalnog programa, savetovanje u pogledu delovanja sindikata, štrajkova, osiguranje zaposlenih, zastupanje pred sudovima u radnim sporovima;

- Pravo intelektualne svojine - Zaštita i prenos autoriskih prava, registracija i zaštita prava industrijske svojine (patentno pravo, pravo žiga, pravo zaštite dizajna, pravo zaštite oznake geografskog porekla ...);

- Energetika (energetsko pravo) - Pravna pomoć i savetovanje u pripremi neophodne dokumentacije u oblasti investiranja u obnovljive izvore energije;

- Porodično i nasledno pravo - Posredovanje i zastupanje u porodočnim i naslednim sporovima. Izrada testamenata, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o poklonu;

- Krivično i prekršajno pravo, Privredni prestupi - Zastupanje okrivljenih fizičkih lica, zastupanje oštećenih fizičkih i pravnih lica, posebno u delima protiv časti i ugleda, delima protiv intelektualne svojine i delima protiv privrede, zastupanje privrednih društava u privrednim prestupima pred Privrednim sudom.

Poslujemo na engleskom, nemačkom, ruskom i mađarskom jeziku. Naravno, kancelarija je u stanju da obezbedi i pružanje usluga na drugim jezicima po potrebi.